Txhaj Txhais (Txhiaj Txhais)

I. LUS TXHIAJ:

 

1. Tim tsua tim tsua, dhia plhaw txij dua. Yog dab tsi ?

2. Noj ntawm ncauj tswm ntawm tav. Yog dab tsi ?

3. Rauv taws nram tiaj, ncho tsawv pem looj hiaj. Yog dab tsi ?

4. Noj ntawm tav, tshwm ntawm ncauj. Yog dab tsi ?

5. Tsis zas txawj liab, tsis hliav txawj ntse. Yog dab tsi ?

6. Nyuj nqov tim dawm, mus txog tsis pom lawm. Yog dab tsi ?

7. Tuaj deb ntsia zoo li txooj xyoob, mus txog yog txiv nuj-sis-loob. Yog dab tsi ?

8. Tawg paj saum yaj, txi txiv nrruab yeeb. Yog dab tsi ?

9. Tus maum npua qhuav tuag nram kwj-ha, uab lag ncaws nqa ncaws nqa. Yog dab tsi ?

10. Muaj tis tsis muaj txha, ya taug kwj-ha. Yog dab tsi ?

11. Tuav nees txoob, taug nees hneev. Yog dab tsi ?

12. Noj zoo, pw qhov ntoo . Yog dab tsi ?

13. Txiv yawg txiv qas tsi, plaub teg plaub taws khi. Yog dab tsi?

14. Muaj nplooj tsis muaj ceg, txi txiv plhe leg. Yog dab tsi ?

15. Tuaj deb ntsia yog tus txiv heev nyuj liab, mus txog luj tsis muaj peb fiab. Yog dab tsi ?

16. Thaum mus luaj tus zuam, thaum los luaj tais vuam. Yog dab tsi ?

17. Tuaj deb ntsia zoo li lub kaus, mus txog yog ib pawg noob qaus. Yog dab tsi ?

18. Tug niag khem khuas luas, tshuav lub plawv dhia rhuj rhuas. Yog dab tsi ?

19. Peb tug kwv-tij koom ib txoj phuam ntoo. Yog dab tsi ?

20. Kaj ntug puav da dej, tsaus ntuj puav dai taw. Yog dab tsi ?

21. Muaj nplooj tsis muaj ko, txi txiv plhe hlo. Yog dab tsi ?

22. Ploj pliag zaj pag tawm plaws zaj pwg, muab zaj niam zaj txiv chaws ntswg. Yog dab tsi?

23. Tus poj-qaib dawb tuag nraum kwj-tse, txhia leej txhia tus pe. Yog dab tsi ?

24. Dub li hlau, nplua li ntseg, muab tsis tau luag hes. Yog dab tsi ?

25. Muaj ob lub txiv liab liab nyob saum hauv tsua, xav noj ntshai tsam xob tua. Yog dab tsi ?

26. Ib rooj yej mag tau ib pab niam txiv tub nas. Yog dab tsi ?

27. Nkauj see seev seev nkauj see poob qhov nrheev. Yog dab tsis ?

28. Poj-suav nyob qhov taub, poj suav qhov quav tuaj plaub. Yog dab tsi ?

29. Tsuj dev tw, dev quaj qw quaj qw. Yog dab tsi ?

30. Tim los khi, tod los khi, nruab nrab txiv tub fiab vab tshaus ua si. Yog dab tsi ?

31. Ib lub yias thawj-tsheb nyob tom hav zoov dai ncuv, los nag peb hhub peb hmos tsis puv.
Yog dab tsi ?

32. Ib tug phaw twm tuag nram kwj-ha, yeem tshum yeem ua pa. Yog dab tsi ?

33. Ib tug noog zaws, noj tas peb roob.peb ha taws. Yog dab tsi ?

34. Me me li lub qhov muag ntses, noj.tas toj roob hauv-pas. Yog dab tsi ?

35. Ob tog yog tw nab, qhov muag nyob hauv qab plab. Yog dab tsi ?

36. Taw muaj cuaj ciab, hau mua; cuaj dag, nrom nroos qab zaj pag. Yog dab tsi ?

37. Leej txiv nthe nqho, leej tub llawm hlo. Yog dab tsi ?

38. Tawg paj ua me yaj txi txiv ua me ncw, noj los qab, hnia los tsw ` Yog dab tsi ?

II. LUS TXHAIS:.

 

1. Lub Ris .

2. Lub Zeb

3. Tus Yeeb-nkab .

4. Lub Yeeb-thooj ,

5. Lub Kua txob .

6. Tso Paus .

7. Rab Qeej .

8. Txiv Laum-huab-xeeb

9. Tuav ncuav ,

10. Tus Quas-liv .

11. Luj teev .

12. Rab Teev .

13. Lub Ruav-ntxaij .

14. Tsob Tsawb .

15. Tus Ntsaum liab .

16. Lub Paj Hnub-hlis .

17. ‘l’sob Txiv-taub-ntoos

18. Tus Noog nyob hauv tawb.

19. Lub Kos .

20. Txoj Phuam ntxuav muag

21. Lub Txiv-poov-luj .

22. Tus Nuv, nuv ntses .

23. Lub Zeb-ho, hov riam .

24. Tus Dev-mub.

25. Pojniam ob lub mis.

26. Daim Pam vov.

27. Rab Ncas.

28. Lub Haus-paus Dos.

29. Tuav Cos.

30. Kab laug sab lub tsev.

31. Lub Zes Noog.

32. Lub Foob Xab.

33. Lub Qhov Cub.

34. Lub Hauv-txhuam (tus qws ntais ntawv).

35. Phob Tsig cuab Noog.

36. Lub Vas natu Ntses.

37. Rab Phom, rab hneev.

38. Lub Noob hnav.

WWW. HMONGLESSONS .COM

Copyright 2011 @ by Xou Vang | Copyright Information | Terms & Conditions
Powered by WishList Member - Membership Software