Piv Txuj Lug (Piv Txoj Lus)

* Cag ntoos qhia taus npub, hlua hneev qhia xib xub .
* Ceem nom ces nom nplua, cem tus ruam ces ruam caum tua .
* Cem yuav cem kom yog lus, hais lo lus yuav hais kom tus .
* Cuaj leeg Tub tsis cuag leej Txi ( Txiv ), cuaj lub hnub qub tsis cuag lub hli .
* Cuaj lub Cub-tawg tseem sov tsis cuag li lub hnub, cuaj leeg ntxhais zoo tsis cuag ib leeg tub .
* Cawv qab thawj txaum, qoob loo zoo thawj phaum .

* Dag dab tau kev tuag, dag neeg tau kev txajmuag .
* Dab qhuas tsis zoo thiaj tso dab qus los ntxias, Pojniam tub-se tsis zoo, lauj kaub thiaj tsoo ntug yias .
* Dab tau tua pa ncho, Neej tau nqaij tau hno .
* Dej ntws los vim muaj tug kwj, Yoov tsaws los yog vim Nqaij tsw lwj .
* Dev tsem dev tsis tom, luag yuav tua koj luag tsis hom .
* Dev yeem kaws txa, npua yeem lib a (av)
* Deev hluas rau kev deb, zoo nkaus li txhom ntses hauv qhov zeb .
* Deev hluas rau kev dav, zoo nkaus li txhom ntses hauv qhov cav
* Deev cuag deev nkauj sua, noj cuag noj nqaij xa qhua .

* Hais ruab zoo nrov ruab tsuag, hais hauv tsev ncha saum luag .
* Hais txog txoj kev lom zem ces xav luag, hais txog txoj kev txom-nyem ces xav tuag .
* Hla dej yuav hle khau, tsiv teb yuav hle hau .
* Hlais nqaij ntshaw zoo riam, ua neeg nyob ntshaw zoo pojniam.
* Hlub pojniam txhob tseg kwvtij, hlub nkauj hlub muam txhob tseg yawmyij
* Hlub kwvtij txhob tseg leej npawg, hlub niam hlub txiv txhob tseg pog yawg .
* Hov riam riam ntse, txhuag siav siav ntev.
* Hwm pojniam tub-se thiaj tau kaus roos, hwm dab hwm qhua thiaj ua lub neej nyob laus nkoos .

* Ib ya taws ua tsis siav ib laujkaub mov, ib pluaj ntuag ua tsis tau ib ntshuas xov .
* Ib ya taws ua tsis siav ib laujkaub zaub, ib pluaj ntuag ua tsis tau ib chaws ntaub .
* Ib re nplej muaj tshaj peb lub npluag , ib tug nkauj muaj tshaj peb tuag hluas.

* Kab coob piv rau kas, qhov muag loj piv rau plas.
* Kaum leej tsom, tsis cuag li yus qhov muag pom.
* Kev fab thev taug, neeg txom nyem thev laus.
* Kev fab thev khiav, neeg txom nyem thev siav.
* Kev nkauj kev nraug hais luag nyav, los txhob kuam hooj haus ntshav .
* Kev pluag tsis yog tim txoj hmoo, kev tshaib-plab tsis yog tim qoob loo .
* Kev ua noj, tsis tas yuav cia luag ua tus coj; kev ua hnav, tsis tas cia luag ua tus tsav .
* Koj tug cia koj coj, thiaj nrog luag muaj noj; koj tug cia koj tasv, thiab muaj hnav.
* Koob-meej nrov cuag luag cav kaus ntxhw, mus txog hauv tsev tsis muaj chaw pw.
Koob-meej nrov cuag luag cav pov-haum, mus txog hauv tsev tsis muaj rooj zaum.
* Kua-txob ntsim yuav tau ntsev daw, poj-niam phem yuav tau xuas ncaws taw.
* Kws ntaus phom tua hneev, neeg dig-muag txawj luj teev.

* Lag-luam zoo thawj ntsug, pojniam zoo thawj tug .
* Lag nteg hnov lus ntxi, dig muag pom kev nruab qaig hli.
* Loj cuag haum-vag, tom tsis yeej uab-lag.
* Lov hniav nyiam noj qhov phom, muaj hniav nyiam qhov tawv zom.
* Luj tuag tu noob, tshuav tug nyob qab roob; Nas tuag tu tsav, tshua tus nyob qab-hav.
* Luag tsis yeem txhob muab luag pus, luag tsis kheev txiv txhob mus .
* Luag hais cuaj lo, kaum lo, los tseem tsis cuag yus qhov muag pom tso.
* Luag pom muaj pom txaus, tsis cuag yus tau tuav nkaus.
* Luag txaj tsis nrog luag txaj, ces ua dev luam yaj;
luag tsaw tsis nrog luag tsaw ces kiav hniag cawv caw lawg.
* Lus ntxhov cuag pos kaus-ntsaj, plaub ntxhov cuag plaub yaj.
* Luag hais cuaj suab, kaum suab, los tseem tsis cuag yus txhais tes muab .
* Lo zoo nco ib ntsis, lo phem nco tag ib sis (txhis).

* Mam noj mam ntsaig, mam xav mam hais.
* Menyuam-yaus ntchaw qe, laus neeg ntshaw pe.
* Mov-kuam qab tsis cuag mov-nplej, cov lawv qab zoo tsis cuag cov ua ntej .
* Muaj tsawg nyuaj tus faib, muaj ntau nyuab tus saib.
* Muaj npe tsis muaj lub cev, luag hais tias yog dab, muab tsis hais ua-nte luag tias ua tub-sab .
* Muaj qoob loo noj thawm niaj , luag thiaj qhuas tias neeg tsim txiaj .
Muaj qoob loo noj thawm xyoo, luag thiaj qhuas tias yog neeg muaj hmoo .
* Muaj npe tsis muaj koob, yam muaj qhov noj tsis muaj cov noob.
* Muaj noj yuav faib qhua, muaj hnav yuav sib faib npua .
* Muaj cai tsis nyob lig, muaj tus saus yuav dig.
* Muaj zoo kwvtij sib hlub, tseem tsis cuag li muaj menyuam zaum dub-vog ncig ntug-cub .
* Muaj nyiaj, qhia kom tsim txiaj; muaj qoob loo, qhia kom tau zoo .

* Nag los peb kob ces av ua kwj, dais tuag peb hnub ces dais lwj.
* Nas tias nas nyob qhov av, plis kuj haig tias plis tau chaw dav .
* Ncauj ntau tau kua haus, ua phem raug luag ntaus .
* Neeg ntse hais qhov yog, neeg ruam tsis khib zog .
Neeg ntse hais yam tseeb, neeg ruam tsis khib xeeb .
* Nej yaum cag cub, lawv yaum cag cub, lawv twb yuav teg nkag nplog niam lub.
* Niam tshuab ntuag, txiv qaiv ntxaiv, niam txhob ncauj ntau txiv txhob nkawg lus xaiv .
* Niam ncoo txiv puab, txiv ncoo niam pu;
Niam mloog txiv qhuab, txiv mloog niam hu (lus).
* Niam-txiv sib ceg tas tsis nrauj txaj, kwvtij sib ceg tag tsis nrauj dab.
* Noj mov qab vim muaj aub-ncaug, tsis muaj xaiv muaj lus vim txawj hais sib raug .
* Noj qa tsis puv plab, nqhis luag qoob tuam txhab .
* Noj txiv-ntoo yuav saib noob, yuav poj-tub-se saib caj hmoob .
* Noj nceb yuav taug cav, yuav pojniam yuav nug neej nug tsav.
* Noj nqaij yuav rau ntsev, ua neeg nyog yuav tswm rub lub siab kom ntev.
* Noj zaub yuav rau roj, ua neeg nyob yuav tsum ua siab loj.
* Noj nqaij yuav rawg tais, ua neeg yuav tau cia luag hais.
Noj nqaib yuav rawg muab, ua neej yuav cia luag qhuab
* Noj ib pluag tas xav mus ploj, tsis muaj nom muaj tswv, tsiv muaj neeg xav coj,
Noj ib pluag tag xav mus ntua, tsis muaj nom muaj tswv, luag tsis xav yuav.
* Nplooj yoog kab, noob yoo tsav.
* Nplij niam nplij txiv thiaj tau ntuj ntoo , nplij tub nplij roog thiaj tau zoo .
* Nplij kaus thiaj tau kawv kwv, nlig tub nplij roog thiaj tau zoo tshwv.
* Nqhis nqaij khawb nas kos, tshaib plab khawb qos .
* Nqaij qab txha txiv-ntoo qab plhaub, ua neeg nyob txob nta thiaj paub.
* Npav tswv-yim yuav nrhiav cov laus, npav sib ncaws yuav nrhiav menyuam-yaus .
* Nkauj nyob ces sov zos, nkauj ua nyab tag ces tsov los.
* Nrog cov laus dab tsis hem, nrog cov nom yuav tsis cem.
* Nrhiav tshuaj nrhiav thaum muaj mob, nrhiav nas-tsuag nrhiav thaum mis tsis nyob.
* Ntau tus ua cuav poov xab, ntau txiv-muam ua puas dab .
* Nte taws haus tsev tsis sov, noj mov hauj luag tsi txau.
* Ntoo laus ntoo khoob, neeg laus neeg ua tem-toob .
* Npua yeem noj xua, dev yeem noj qua.
* Ntshai zeej xeeb tsis pheej, thiaj tsis teev tsheej.
* Ntshe tim-fab tsis pheej, thiaj tsim thawj zeej.
* Ntsuag yim laus yim iab, niam txiv yim laus yim mob kiab .
* Ntshaw kev muaj noj, yuav tsum rau siab ntso rau lub luag nroj.
* Ntuj siab laj ti ntsua, ua neej nyob, xav muaj xwb tsis xav pluag
* Ntuj siab laj ti ntsuas, ua neej nyob, paub hnub nyob tsis paub hnub tuag.
* Ntuj dub ntuj ntiab, lam ua neej xwb tsis paub leej twg lub siab.
* Nyiaj txiag nyob tsiv kev, txiv ntoo nyob chaw siab, tsoo tsuj tsoos npuag nyob nruab kiab .
* Nyob deb txo dej txo cawv, nyob ze rho hluav taws hlawv.
* Nyuj ntshuag tsis tuag, nyuj ntshuag hlob tiav pwj. Tub ntshuag tsis tuag tub ntshuag hlob ciaj xeev txwj.
* Nyuj kub tiv nyuj tawv, nroj tsuag tuag cuag hlawv .

* Paj tsis tawg txiv tsis txi, nkauj tsis rog, raug tsis ntsi.
* Paub hnub muaj tsis paub hnub pluag, paub hnub nyob tsis paub hnub tuag .
* Peb suab qhuas zoo dua Saub kho, peb tug tes zoo dua ib tug ko.
* Peb suab qhuas zoo dua Saub saib, peb lub qe ntxias tsis cuag ib lub qe qaib .
* Plaub-hau ntxhov thiaj yuav zuag ntsis, plaub ntug ntxhov thiaj yuav Txwj-laug los lis .
* Pluag ces pheej khwv los tsis muaj chaw tau, muaj ces tsis siv tsis muaj chaw rau .
* Pom qhov zoo ces muab tes taum, pom qhov phem ces ho yuav nkawm.
* Pom txiv qaub tsis los aub-ncaug ces luag tiag yuav tuag,
Pom nyiaj txiag tsis nrog luag ntshaw ceg yog yuav sawm pluag.
* Pojniam siab zoo los nrog tus txiv ua neej ncoo pu,
Pojniam siab phem los nrog tus txiv ua neej tsoo-yias tsoo-tsu.
* Pojniam ruam, cem tus txiv piv rau neeg kaub-huam .
* Pojniam khib xeeb, cem tus txiv piv rau neeg loj-leeb .
* Puag luag tub tsaws dej dag, deev luag poj tuaj ruab txag.
* Puag luag tub tsaws dej ntab, nyiag luag qoob tuaj nruab txhab.

* Qhiav laus qhiav ntsim, tus laus hais lus thiaj tej lim.
Qhiav laus qhiav quav; tus laus hais tus hluas yuav tsum yuav.
* Quab qus muab ua tsis nyog qaib dib, zaub mos ua tsis nyog zaub-tsib.
* Qiv luag toj yug yaj, qiv luag ncauj los hais zaj.
* Qiv luag tais rau tshais , khaws luag lus los hais.
* Qhiav laus qhiav ntsim, txus laus txus muaj tswv yim.
* Qov qav poob kwj deg, qog neeg ceg tawv ces lov ceg .

* Siab loj yog tus coj, siab me ces yog qhev.
* Siab ntev thiaj tau nom ua, zoo nraug thiaj tau nkauj sua.
* Siab zuag cuag nplooj nqeeb, siab dawb cuag paj yeeb.
Siab zuag cuag nplooj dos , siab dawb cuag plawv qos
* Sib qhia thiaj txawj ntse, sib pab thiaj tsis ciaj luag qhev.
* Suab neeg nrov dua suab xob, lus phem ntsim dua kua txob.
Suab neeg nrov dua sob nroo, lus phem nrov dua lus zoo.

* Tau poj tub-se zoo, zoo siab tam tau txhab qoob los noj thawm xyoo.
Tau poj tub-se nquag, ces ua lub neej nyob xws luag .
Tau poj tub se zoo, ces ua lub neej nyob nto moo .
* Tau phem nyab, ces tam ntua li ntes raub-ris hauv vab .
* Tau no ces qhuas tias luag siab zoo, tsis tau noj ces thuam luag mus thawm xyoo .
Tau noj ceg qhuas tias luag siab tiaj, tsis tau noj ces thuam luag mus thawm niaj.
* Tau zoo thaum yau, laus los kev tsom nyem raws tau .
* Tau Nom Tswv zoo tam tau kaus kwv, tau Nom Tswv phem tam pab tsiaJ tsis muaj tswv .
* Taum lag taum lig ua quav ntsooj, tub lag tub lig ua luag puab rooj .
Taum lag taum lig ua quav hma, tub lag tub lig ua luag puab ntsa.
* Tawv nkaus tsiv rauv, neeg laus tsiv yug.
* Tawv cav los niam qhuas nceb txhais, nkauj laug los niam qhuas tias yob menyuam ntxhais.
* Thaum mo-liab niam thiab txiv tos nrw tub tsis txawj loj,
Thaum tub hlob los tub tos nrhw niam thiab txiv tsis txawj ploj.
* Thaum siav tus ces luag tias tuag, thaum nyiaj tu ces luag tias pluag.
* Thaum pib ua yuav tsum tuav-xam, ua tau los thiaj li tsis plam .
* Thaum mos mas mos cuag ntaub tsuj, thaum ntxhib mas ntxhib cuag plab nyuj.
* Thaum luag tsaj tsis nrog luag tsaj, luag tsaj tas ces ua dev nuam yaj.
* Thaum muaj ces muab noj ntau, thaum tas ces ua tsov tshaib tsov tsau.
* Thaum zoo-siab ces sib tawb, thaum tsiv-siab tuaj ces ua miv sib khawb .
* Thaum zoo ces hais tias “mog mog”, thaum phem ces cuag dev sib tog.
* Toj roob hauv pes quas ces quas ib ntsis, av luaj quas ces quas tas ib sis.
* Tsis saib lub dej los saib lub lwg, tsis saib tus meej los saib tus tswg.
* Tij viv tam niam txiv, niam txiv tam rooj ntug.
* Tsis muaj zoo rooj los lam zaum, tsis muaj zoo kab luam-yeeb los lam haus .
* Tsis muaj zoo rooj los lam nyob, tsis muaj zoo kab luam-yeeb los lam xob .
* Tsis muaj txooj qoob ces luag tias hav nroj,
Tsis muaj niam muaj txiv ces luag tias tub-ntsoj.
* Tsis muaj nyiaj ces luag tias pluag, tsis muaj niam muaj txiv ces luag tias tub-ntsuag.
* Tsis lees los tsis yeej, lam lees lub txheej.
Tsis lees los tsis dim, lam lees lub yim .
* Tsis yog luag Nom ces luag yeej tsis hawm,
Tsis yog luag kwv luag tij ces luag yeej tsis cawm.
* Tsis noj mov ces yuav tshaib plab, tsis yuav kwv yuav tij ces yuav poob dab .
* Tsis noj los lam tuav diav, tsis luag los lam ntxi hniav.
* Tso nyuj kom txog hav zaub, tso txhuv kom txog lauj-kaub.
* Tsov txaij nraum daim tawv, neeg txaij hauv lub plawv .
* Tsov dig muag xuas tau ntiv qhiav, liab dig muag xuas tau txiv siav .
* Tshaib mov khawb qos, tshaib nqaij khawb nas kos .
* Tu qaib ntsuag tau ncej puab, tu tub-ntsuag tau yeeb-ncuab.
* Tus nkees qhia npaum twg los tsis nquag,
Tus nquag ua npaum twg los tsis tuag .
* Tus nquag paub tsis txhua, tus nkees qhia rau los tsis ua.
Tus nquag paub tsis tseg, tus nkees qhia rau los tsis leg.
* Tus nyiam tsis tas hu, tus tsis nyiam cajdab tu.
* Tus yeem tsis tas hais, tus tsis yeem cab pob-ntseg ntais.
* Tus pluag coj tub-luam kev, tus qhua coj tswv tsev .
Tus pluag coj tub-luam kab, tus qhua coj tswv tsab .
* Tus nquag ces rau siab ntso, tus nkees ces muaj quav tso .
* Tub-nkeeg ntsib kev pluag, vaub-tsuab ntsib kev mob tuag.
* Tub-pluag tu tsiaj tuag, tub-tshaib tau qav nchuav .
* Tub-nquag ua khiav khuav, tub-nkeeg tsuam lov duav .
* Tub-qaug neej ces yuav dej yuav cawv, tub-qaug dab ces yuav xyab yuav ntawv .
* Tub-sab ncauj ncab, tub-nkeeg ncauj nreeg .
* Txuag zam zam tshiab, txuag siav siav ntev.
* Txawj noj ceg tsau plab, tsis txawj no ces mob cab.
* Txawj noj ceg hlob, tsis txawj noj ces ua mob.
* Txais yam twg yuav txais kom tau ko, hais lo twg yuav hais kom to.
* Txog toj cia toj nphau, txog Nom cia Nom hau .
Txog toj cia toj pob, txog Nom cia Nom txhob.
* Txhob thuam neeg loj-leeb, txhob cem neeg quav-yeeb,
Txhob cem neeg thov khawv, txhob thuam neeg ceg tawv,
Yuav cem kom cem dab, yuav thuam kom thuam neeg tub-sab.
* Txhob noj luag nkaub tuav luag npe, tsam luag nyob nraum kwj-tse.
* Txhawj mob yog txhawj tsam tuag, txhawj lub neej yog txhawj tsam tau txoj kev pluag.
* Txob vam zoo rau yav laus, es muab txoj kev tub-nkeeg los taug.
* Txhob ua blaum xyaw txua, txhob muab ntsiab xyaw xua.
* Txoj cai luaj txoj plaub-hau, txhua leej txhua tus hla tsis dhau .
* Txawj qeeg taw lo tshauv, zoo nkauj tau phem vauv.
* Txhob khav tias tso quav yuav tsis thawj sub tsag,
* Txhob vam zoo rau yav tom ntej, es muab txoj kev tub-nkeeg los sej.
* Txum muaj txum khwv ntxiv, txum pluag txum tsis txuag siv .
* Txawm ciaj yuav txawj tuag, txawj muaj yuav txawj tuag.

* Ua ruam thiaj tau nyob zov luag tsev, ua ntse ces tau ua luag qhev.
* Ua lag ua luam yuav saib hmoov, tsham tua nqaij yuav saib hav zoov.
* Ua nyab thiaj pom kab, ua sev thiaj pom kev .
* Ua quav nyuj puab phawv, tshav ntuj tuaj ces quav nyuj nti zawv .
* Ua neej nyob nqag nto ntuj, ploog nto ntsis, nyob txhiab txog ib txhis.
* Ua neej nyob yaj los kib txoob, cheb plag tsev qawj qab-yiag to nyob muaj koob .
* Ua neej nyob xav muaj tsis xav pluag, xav muaj txoj-sia nyob tsis xav tuag.
* Ua neej nyob ua lub siab ncaj dhia dhau luag lub nkuaj, Txawm tias noj qab nyob zoo los dhia tsis dhau tshuaj .
* Ua qoob yeej muaj nroj, ua neej nyob yeej khiav tsis dhau txoj kev ploj .
* Ua nplej yeej muaj npluag, ua neej nyob yeej khiav tsis dhau txoj kev tuag .
* Ua tsev txhaum laj nyob txog hnub puas, yuav pojniam txhaum xav txog yav hluas .
* Ua tau tsev thiaj pom zoo ntoo, muaj pojniam lawm mam pom hluas-nkauj zoo .
* Ua liaj tau taug kev dav , ua teb taug kev mus saum cav.
* Ua tawv, tawv ces tsis khov, yuav ua muag muag thiaj tsis lov.
* Ua neeg nyob leej twg ua tub-sab, luag pom ces luag ntshais nws cuag ntshai dab.
* Ua niam tsev yuav ua qhov zoo, tsev neeg thiaj nto moo.
Ua txiv tsev yuav muaj tswv-yim, yav tom ntej thiaj pab tau tsev neeg dim.
* Ua yam twg yuav siv tswv-yim, thaum ua tau thiaj tsis khuv sim .
* Ua yam twg yuav xwb sablaj, thaum ua tiav lub siab thiab kaj.

* Vaub-tsuab luag cem piv rau poj-ntxoog, tub-nkeeg luag cem piv rau pob-ntoos.
* Vam ntws li xub muv, nroo ntwg li xub ntab, noj sib hu ua sib pab.
* Vov txhob vov vuas zeb, xov txhob xov ntsa hlau, tsam muaj hnub dhia tsis dhau.

* Xyoob loj tsis cuag ntoo, muaj zog tsis cuag muaj hmoo.
* Xav tau qhov zoo los tau qhov phem, xav taug kev ncaj los tseem tau txoj kev lem.
* Xa nqaij rau tsov, xa dej rau zaj qhov.
Xa nqaij rau hma, xa dej rau nram kwj-ha.
* Xyeej npluag tsis xyeej noob, xyeej tsawg tsis xyeej coob.

* Yuav nkauj mog los ua pojniam, yam nkaus li muab kav tsawb los ua ko riam.
* Yuav tub hluas ua hau, yam nkaus li muab quav-kws los ua ko hlau.
* Yug tub yug kiv los npaj laug, npaj qoob npaj loo tseg thiaj tau noj tau haus .

* Zaj tuag los vim zaj lub pov, raub-ris tuag los vim lub qhov.
* Zais nyiaj txlag txhob zais nruab tiag, zais nyiaj kub txhob zais ntawm ntus cub.

WWW. HMONGLESSONS .COM

Copyright 2011 @ by Xou Vang | Copyright Information | Terms & Conditions
Powered by WishList Member - Membership Software