Traditional Songs Course Two Outline

When you sign up for the Hmong Traditional Songs Course Two, you will have total access and be able to download all the songs listed below.

 

Qeej Course Songs^

 

Ntiv Qeej

A)   Qeej Kaab Ke^

1)   Tsaa or Thov Koob Moov

2)   Tu Sav – 15 Nqai

3)   Nce Neeg

4)   Zwm Xaab

5)   Tshais, Su, Mo

6)   Cob Tsag & Hlawv Ntawv

7)   Cheb Plaag

8)   Tawm Ntsaa

9)   Sawv Kev

10) Cob Qeej, Cob Nkauj, Cob Paaj Qeeg

11)  Ntaus Rog

12)  Xyuas Xau & Tug Qhua

13)  Nqug Rooj & Tuam Rooj

B)   Xub Pluag & Tw Luav^

1)   Xub Pluag

2)   Tw Luav 1

3)   Tw Luav 2

4)   Tw Luav 3

5)   Tw Luav 4

6)  Tw Luav 5

C)   Nuj Nrws^

1)  Nkauj Ntsuab Nraug Naag Pheej Ntuj Pheej Teb

2)  Phoo Moov Phoo Xua

3)  Tua Nub Tua Hli

4)  Dlej Dlaag Nyaab Nplej Teb

5)  Siv Yig Zaaj Ib

6)  Siv Yig Zaaj Ob

7)  Tsim Xyoo Tsim Ntoo Ua Tug Neeg

8)  Tsim Xyoo Tsim Ntoo Ua Lub Hleb

9)  Noj Qab Sab

10) Yuav Pib Nqug Rooj

11) Tawm Ntsaa

12) Txu Qeej Txu Nruag

13) Caij Sawv Kev

14) Yuav Nyuj

15) Tua Nyuj

16) Tua Nyuj Faib Nqaj

17) Noj Tshuaj

18) Kawm Txuj Tsis Tau Tav

19) Tsuj Teb Tsuj Chaw

20) Thaam Hluas Nkauj

21) Nkauj Nog

22) Puj Quas Laug Tuag

23) Yawm Quas Laug Tuag

24) Txwj Nkawm Faib Cuab

25) Qeej Kaaj Ntug Zaaj 1

26) Qeej Kaaj Ntug Zaaj 2

27) Faib Cuab Faib Yig

28) Qeej Nraab Nub

29) Ntxwj Nyoog Sab Tsis Zoo

30) Noog Yaa Lug Huv Tsev

31) Nub Qaij – Qab Xaa Nub

32) Nqaaj Quas Yawg

33) Naab Taav Kev

34) Nkauj Txhaav Qab Nraug Txhav Noog

35) Nraab Mo – Tub Ki Tuag

36) Nraab Mo – Loog Nyuas Quaj

37) Ntsuag Kawm Tsis Tau Ntawv

38) Ntsuag Tsis Muaj Kwv Tij

39) Nkauj Nraug Noj Tshuaj

40) Caij Sawv Kev

D)  Qeej Plig^

1)  Zaaj Fiv

2)  Tshais

3)  Su

4)  Cob Tsag & Hlawv Ntawv

5)  Ua Txim

6)  Zaaj Tso

7)  Nuj Nrws Zaaj 1

8)  Nuj Nrws Zaaj 2

9)  Nuj Nrws Zaaj 3

10) Nuj Nrws Zaaj 4

E)  Qeej Nyuj Dlaab^

1)  Fiv Dlaab

2)  Cob Tsag

3)  Ua Txim

4)  Zaaj Tso

Paaj Qeeg Songs^

1)  Cuab Tsaav

2)  Nam Txiv Dlaab

3)  Xeev Txwj Laug

4)  Cuag Laug

5)  Xov Txiv Dlaab

6)  Thawj Thawv & Lwm Thawv

7)  Xaab Thawv

8)  Xwm Thawv

9)  Txiv Qeej

10) Muam Vauv & Ntxhais Vauv

Nkauj Songs^

1)  Nkauj Tu Sav

2)  Nkauj Tshais , Su , Mo

3)  Nkauj Su Sawv Kev

4)  Nkauj Plig Zaaj 1

5)  Nkauj Plig Zaaj 2

WWW. HMONGLESSONS .COM

Copyright 2011 @ by Xou Vang | Copyright Information | Terms & Conditions
Powered by WishList Member - Membership Software