Traditional Songs Course One Outline

When you sign up for the Hmong Traditional Songs Course One, you will have total access and be able to download all the songs listed below.

 

Txiv Xaiv Course Songs^

 

A) Tag Rooj Txheeb Qhua^

 
1)     Ceeb Toom Hab Nqug Rooj

2)     Tswm Suab Xai Suab Lug

3)     Tswm Qeej Tswm Nruag

4)     Nug Thawj Thawv Seb Txheeb Qhua Puas Txhij

5)     Has Qha Rua Cov Qhua Nyob Saub Rooj

6)     Nug Qhua Seb Puas Tau Noj Mov Txhij

7)     Nug Qhua Seb Puas Tau Kaab Yeeb Haus

8)     Has Ceeb Toom Rua Xeev Txij Laug

9)     Tswm Kev Nkauj Kev Nraug

10)   Qhuas Luas Txiv Xaiv, Thuaj Yug Tug Coj Xai

11)   Has Tug Npua Hab Cov Cawv Nyob Saub Rooj

12)   Zaaj Zaub

13)  Tsaa Xyom Cuab Sawv Moog Pw

B) Taug Lub Moob Lub Tuag^

14)   Qha Xyoo Nuav Nwg Laug Tuag

15)   Tug Lauv Qab Txws Txhaj Meej Pem Xeeb

16)    Nrhav Neeb Yaig, Tshuaj, Ua Khaub Maaj, Txws Tug Neeg

17)    Nwg Laug Yuav Tsi Nyob Tsev

18)   Nwg Laug Moog Pw Rua Qhov Hleb Qhov Ntxaa

C) Cwb Qhua^

19)    Ceeb Toom Qhua Yuav Lug Cwb Qhua

20)    Cwb Qhua Txiv Tuam Pem Yob Swm

21)    Cwb Qhua Nam Txiv Dlaab

22)   Cwb Qhua Xeev Txij Laug

23)    Cwb Qhua Yawm Txiv Cuag Laug

24)    Cwb Qhua Xov Txiv Dlaab

25)    Cwb Qhua Thawj Thawv

26)    Cwb Qhua Lwm Thawv

27)    Cwb Qhua Xaab Thawv

28)    Cwb Qhua Xwm Thawv

29)    Cwb Qhua Txiv Qeej Txiv Nruag

D) Cob Ku Taus^

30)    Nug Cuab Tsaav Seb Muaj Pis Tsawg Tug Cov Qus Taus

31)     Tshem Cov Qhua Tsi Muaj Ku Taus Cob

32)    Cob Ku Taus Txiv Tuam Pem Yob Swm

33)    Cob Ku Taus Nam Txiv Dlaab

34)    Cob Ku Taus Yawm Txiv Cuag Laug

35)    Cob Ku Taus Xov Txiv Dlaab

E) Cov Zaaj Cob Hab Qha Saub Rooj^

36)     Ua Tsaug Nyaj Tsaug Txaj Rua Cov Cob Qus Taus

37)     Cob Txaj Ntsig Rua Txiv Tuam Pem Yob Swm

38)     Cob Dlaab Ntsuag Rua Txiv Tuam Pem Yob Swm

39)     Cob Qauv Rua Cov Qhua Saub Rooj

40)     Cob Tug Npua Rua Xeev Txij Laug

41)      Tsaav Xyom Cuab Rov Lug Xyom

42)     Cob Nyaj Kus Taus Rua Xyom Cuab

43)     Thim Kom Rua Cov Qhua Saub Rooj Moog Txoj Qaab

F) Txoj Qaab Taug Lw^

44)   Hu Txiv Xaiv

44)    Ceeb Toom Xyom Cuab Sawv Lug Xyom

46)    Txoj Qaab Taug Lw Nrhav Tsi Tau

47)    Txoj Qaab Taug Lw Nrhav Tau Lawm

G) Qhuab Kom^

48)    Nam Txiv Has Qha Kuam Sob Quaj Sob Nyav

49)    Nam Txiv Has Qha Yuav Lug Moog

50)    Nam Txiv Has Qha Yuav Lug Tseg Tub Ki Ca

51)    Nam Txiv Has Qha Kev Ntsoj Kev Ntsuag

52)     Tu Moo Txij Nkawm, Ceeb Toom Rua Txij Nkawm

53)    Has Qha Tub Ki Hlub Tug Txij Nkawm Tseem Nyob

54)    Has Qha Tub Ki Kuam Hlub Cov Kwv Hab Muam Yau

55)    Has Qha Kuam Cov Kev Tij Txawj Sis Hlub

56)    Nam Txiv Rov Lug Sis Faib Tsaj Faib Tsoog

57)    Qha Kuam Rov Lug Dlaws Kauj Vaab Kauj Lev

58)    Qha Kuam Hu Txiv Neeb Tuaj Tsaav Ncej Dlaab Ncej Qhua

59)   Qha Kuam Hu Txiv Neeb Tuaj Tsaav Txhaj Meej Pem Xeeb

60)   Qhuab Kuam Moog Nrug Luas Ua Noj Ua Naav

61)   Qhuab Moog Cog Qoob Cog Loo

62)   Qhuab Moog Ua Maaj Ua Ntuag

63)   Qhuab Moog Ua Laag Ua Luam

64)    Qhuab Tsi Sob Moog Twv Txaj Yuam Pov

65)    Qhuab Tsi Sob Moog Ua Tub Saab Tub Nyaag

66)    Qhuab Tsi Sob Moog Ua Nkauj Ua Nraug

67)    Qhuab Tsi Sob Moog Ua Plaub Ua Ntug

68)    Qhuab Sob Nruag Luas Cog Paaj Cog Paug

69)    Qhuab Kev Ua Nom Ua Tswv

H) Foom Kom^

70)   Thaiv Kev Tuag, Tau Noj Haus, Tau Ua Luas Hau

71)   Tau Tub Ki Txawj Nrug Luas Ua Noj Ua Naav, Fuam Vaam Tub Ki

72)    Tau Tub Ki Zoo Nkauj Zoo Nraug,Noj Nyaj, Luas Txeeb Tsi Tau

73)   Tau Ua Txoov Kaav, Lis Tsawv, Nyob Rooj Nom Rooj Tswv

74)   Tau Noj Nyaj Nub Nyaj Hli, Caj Taag Ib Vaag Nug Ib Vaag Tsw

75)   Tau Tub Ki Txawj Ntaub Ntawv, Kaav Nplaj Teb, Qauv Laug

76)   Caj Num Caj Tswv, Kaav Nplaj Teb Kaav Pej Xeem, Tswm Lis Choj

77)   Nyob Luas Lub Txwv Kub Txwv Nyaj, Caj Faaj Tim Fuab Tais

78)   Caaj Faaj Tim Fuab Tais, Kaav Taag Peb Txhab Peb Puas Sim

79)   Tsaa Ncej Nyag Ncej Kub, Ncej Num Ncej Tswv, Cog Num Tswv

I) Cov Zaaj Xaus Txiv Xaiv^

80)   Has Nam Txiv Kev Ab Kev Khwv

81)   Nam Txiv Lug Tu Moo

82)  Xyom Nam Txiv Plig Nyaj

83)   Nam Txiv Foom Rua Coj Xai

84)  Coj Xai Thoov Koob Moov

85)   Haus Dlej Sis Faib Kaab Faib Kev

86)   Xaus Txiv Xaiv, Zais Ruj Zais Neev

87)  Cim Nam Txiv Lub Ntsej Muag

88)   Xem Xyom, Ua Tsaug Rua Cov Hauv Qhua

89)   Nkaug Cwj

90)   Tuam Rooj

91)   Tsaa Rooj

Lug Txaj Songs^

WWW. HMONGLESSONS .COM

Copyright 2011 @ by Xou Vang | Copyright Information | Terms & Conditions
Powered by WishList Member - Membership Software